Nieuwe vorm van toetsing bij A&I

Er is het nodige veranderd in de vorm van toetsing bij A&I. De NVA, NIV, NVIC en KNMG hebben - op basis van methodologische argumenten - besloten dat de manier waarop wij toetsten niet langer voldeed. Wij volgen natuurlijk de nieuwe richtlijnen vanuit de beroepsverenigingen om A&I geaccrediteerd te houden.

Wat is er veranderd?
U was gewend om per artikel in A&I een aantal meerkeuzevragen te maken. U koos zelf de artikelen die u daarvoor het meest geschikt vond. Deze zogenaamde kennistoets was tamelijk statisch. In plaats hiervan worden met ingang van 2015 vier hoofdartikelen geselecteerd. Deze worden bewerkt tot een e-learning die u online moet doorlopen. In de e-learning staat dezelfde tekst als van het artikel in het tijdschrift, maar is hier en daar aangevuld met animaties, video’s en links naar externe bronnen. Voorafgaand aan de tekst wordt een entreetoets opgenomen. In de tekst zelf staan een aantal tussenvragen, die vaak zijn gebaseerd op casuïstiek. Aan het eind van de e-learning legt u een eindtoets af.

N.B.: alleen de antwoorden op de vragen van de eindtoets tellen mee voor het al dan niet behalen van een geaccrediteerd studiepunt. U moet minimaal 70% van de vragen goed beantwoord hebben om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten.

Eén punt per e-learning bij één artikel
Moest u vroeger net zo lang kennistoetsvragen beantwoorden totdat u voldoende goede antwoorden had verzameld voor 4 punten, met ingang van 2015 kunt u per editie ook 1, 2 of 3 punten behalen per nummer van A&I. Afhankelijk van het aantal e-learnings dat u maakt.
We hebben vastgesteld dat de tijdsinvestering bij deze nieuwe toetsvorm nagenoeg gelijk is aan die van de eerdere kennistoetsvorm.

Wij wensen u heel veel succes! Het zal misschien even wennen zijn, maar we gaan ervan uit dat u uiteindelijk met evenveel plezier en rendement onze prachtige nascholing doorloopt!