€380,- voor leden van A&I - €425,- voor niet-leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over het congres

 

A&I is een onafhankelijk, ongesponsord kenniscentrum over perioperatieve geneeskunde bestemd voor anesthesiologen en intensivisten. Inmiddels wordt er onder de vlag van A&I ook een jaarlijks terugkerend Nationaal Nascholingscongres Anesthesiologie georganiseerd.

Nationaal Nascholingscongres Anesthesiologie 2018: (anti-)stolling

Op donderdag 13 december 2018 organiseren we opnieuw een inspirerende en leerzame dag vol korte, prikkelende voordrachten en praktijkgerichte workshops. Het thema van dit jaar is (anti-)stolling. U wordt in één dag bijgepraat over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van bloedstolling. Korte plenaire sessies worden afgewisseld door intensieve masterclasses. Maak uw keuze uit de vier masterclasses en stel uw eigen programma samen.

Het programma

 • 8:45 - 9:15 Registratie en ontvangst
 • 9:15 - 9:25 Opening door dagvoorzitter dr. M.M.J. Snoeck
 • 9:25 - 9:55 Plenaire sessie 1 - Inleiding in de stollingsfysiologie - Erik Klok
 • 10:00 - 10:30 Periprocedureel beleid en laboratoriumbepaling bij NOAC's - Kees Kramers
 • 10:35 - 11:05 Hemofilie en andere stollingsziekten - Erik Beckers
 • 11:05 - 11:30 Koffiepauze
 • 11:30 - 12:15 Masterclassronde 1
 • 12:15 - 12:25 Korte wisselpauze
 • 12:25 - 13:10 Masterclassronde 2
 • 13:10 - 14:00 Lunch
 • 14:00 - 14:30 Tromboelastografie als tool om bloedingen te monitoren - Yvonne Henskens
 • 14:35 - 15:05 Plenaire sessie 5 - Stollingsstoornissen bij leveraandoeningen en leverchirurgie - Frank Grüne
 • 15:10 - 15:40 Plenaire sessie 6 - Behandeling van een ernstige bloeding bij gebruik van anticoagulantia - Anne Esselink
 • 15:40 - 16:00 Interactieve (panel) afsluiting
 • 16:00 Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Inhoud lezingen en masterclasses

Plenaire sessie 1: Inleiding in de stollingsfysiologie

Tijdens de lezing wordt de fysiologie van de van primaire en secundaire hemostase besproken. Daarbij wordt met name gefocusseerd op de aangrijpingspunten van de meest gebruikte antistolling en trombocytenaggregatieremmers.

13 december 2018
Plenaire sessie 2: Periprocedureel beleid en laboratoriumbepaling bij NOAC's
In deze lezing zal een korte inleiding gegeven worden ten aanzien van eigenschappen van NOACS voor zover die kennis nodig is om te begrijpen waarom bepaalde beslissingen periprocedureel genomen worden. Aan de hand van deze kennis wordt in verschillende situaties (zowel verschillende procedures als verschillende patiënten/comedicatie) beschreven hoe het beleid basaal zou moeten zijn en op grond van welke gronden dit aangepast zou moeten worden. Ook wordt ingegaan hoe om te gaan met mensen die vanwege de indicatie voor NOAC bij atherosclerotisch lijden geen ASA meer krijgen en bij wie de NOAC rond de procedure gestopt wordt. Als laatste wordt de waarde van de klassieke en specifieke labtesten besproken bij het formuleren van het beleid.
13 december 2018
Plenaire sessie 3: Hemofilie en andere stollingsziekten - Erik Beckers

Hemofilie is een zeldzame ziekte gepaard met bloedingsneiging bij jongens/mannen, maar niettemin toch bekend als voorbeeld van bloedingsneiging ten gevolge van een deficiëntie aan stollingsfactor VIII of IX. De ernstige deficiënties met spontane bloedingen worden meestal wel herkend; de milde vormen meestal pas als na een trauma of ingreep er sprake is van abnormaal veel bloedverlies. Sedert meer dan 30 jaar bestaat in de Westerse wereld een effectieve (kostbare) behandeling om spontane bloedingen te voorkómen en ontstane bloedingen te behandelen door intraveneuze toediening van de deficiënte stollingsfactor.

De laatste 5 jaar zijn er nieuwe middelen op de markt gekomen, die de kwaliteit van leven van de hemofilie patiënt verder verbeteren. Niet alleen de suppletie van stollingsfactor is veranderd, maar ook de toepassing van middelen met een ander aangrijpingsmechanisme, die bovendien subcutaan worden toegediend, zijn aan het arsenaal toegevoegd. Daarnaast zijn er grote vorderingen gemaakt met gentherapie. De presentatie geeft een overzicht over de belangrijkste  ontwikkelingen.

13 december 2018
Masterclass: Hoe organiseer ik een MDO of overdracht? = vol!

Met de “Leidraad Anesthesiologische Zorgverlening” heeft de NVA een document voorgelegd, waarin een MDO en een overdracht als enigszins gestandaardiseerde elementen van de anesthesiologische zorg worden beschouwd. Een MDO bevordert vooral de uitwisseling van inzichten over een patiënt om tot een besluit bv. over het wel of niet opereren te kunnen komen, terwijl een overdracht vooral de veilige continuïteit van de zorgverlening door wisselende zorgverleners nastreeft. Beide elementen zullen interactief worden besproken, zodat de deelnemer aan het einde deze in zijn eigen werkomgeving succesvol kan implementeren.

13 december 2018
Masterclass: Op stoom met het S-team = vol!

Anticoagulantia behoren tot de geneesmiddelen die het vaakst in verband gebracht worden met vermijdbare geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames. Om te zorgen dat dit aantal naar beneden gebracht wordt, is de Landelijke Stollingsketen Afspraak (LSKA) met aanbevelingen voor veilige antistollingszorg. Inmiddels is de tweede versie daarvan beschikbaar, maar een recent onderzoek van Nivel laat zien dat er nog steeds veel verbetering mogelijk is. In analogie met het A-team, dat op gebied van het voorkomen van antibioticaresistentie zijn waarde heeft bewezen, is in het Erasmus MC Rotterdam en Reinier de Graaf Gasthuis Delft enige tijd geleden het S-team of Stollingsteam opgericht. De interventies van dit S-team worden besproken, en de resultaten van het S-team op veiligheid en effectiviteit van antistolling worden gedeeld.

13 december 2018
Masterclass: Het oprichten van een RAC-team - Gijs Tenthof

Toekomstbestendige en veilige organisatie van de antistollingszorg in de regio is een ketenuitdaging. De rol van de 1e lijn (huisarts en specialist ouderengeneeskunde) wordt groter, maar verschillend ervaren. Inzet van de NOAC zal in de 1e lijn steeds meer plaatsvinden. Maar patiënten met een VKA blijven en vergen expertise die opgebouwd is bij de trombosediensten. De uitdaging is om regionaal deze zorg te borgen in lijn met de LSKA 2.0. Belangrijk is om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen vanuit de gehele keten. Dit voor regionaal draagvlak, maar ook naar de zorgverzekeraars. Het perspectief daarbij op meerdere jaren leggen is zinvol om een eindidee en tussenfase te formuleren. De expertise rol zal steeds meer op (groter) regionaal niveau plaats kunnen vinden, waarin lokale TD’n opgaan en de expertise antistolling breed wordt georganiseerd. Bij dit plan zal vanuit zorgverzekeraars om een Business Case gevraagd worden, die best lastig is omdat er veel onduidelijke factoren zijn!

13 december 2018
Masterclass: PBLD - pijninterventie en stolling - laatste plaatsen beschikbaar!

Er is een breed scala aan anticoagulantia op de markt die voor diverse indicaties worden voorgeschreven. Dit betekent dat de anesthesioloog kennis moet hebben van elk van deze middelen, hun indicaties en de bijbehorende bloedingsrisico’s, om in te schatten wanneer het wenselijk én mogelijk is om deze te staken voor een interventie.

In deze PBL-sessie wordt aan de hand van casuïstiek de richtlijn neuraxisblokkade toegelicht. Deze richtlijn is relevant voor zowel de anesthesioloog die perioperatieve neuraxisblokkades toepast als voor de interventionele pijnspecialist. Tevens zal worden ingegaan op de literatuur die ten grondslag ligt aan deze richtlijn.

De sessie zal een interactief karakter hebben om de richtlijn “tot leven te brengen”. Inbreng van eigen praktijkervaring is derhalve meer dan welkom! Indien u tevoren al een casus wenst in te dienen, dan kan dit via e-mail.

13 december 2018
Plenaire sessie 4: Tromboelastografie als tool om bloedingen te monitoren - Yvonne Henskens

Hemostase is een complex samenspel tussen de vaatwand en endotheel factoren, de erytrocyten en trombocyten en de plasmatische stollingsfactoren. Tijdens (massale) bloedingen is het voor de behandelend arts noodzakelijk om naast de vitale parameters van de patiënt ook snel te kunnen beschikken over de uitslagen van laboratoriumtesten die een goed beeld kunnen geven van de status van de bloedstolling.

Conventionele stollingstesten worden nog veelvuldig toegepast in transfusie-algoritmen voor (trauma-)patiënten met een gestoorde stolling en ernstige (peri-operatieve) bloedingen. De aPTT en PT zijn minder geschikt om transfusiebeleid te sturen vanwege diverse redenen. Een laboratoriumtest die snel en simultaan verschillende soorten informatie over de opbouw en afbraak van het stolsel kan geven is tromboelastografie of -metrie middels TEG® of ROTEM®. Hoewel het principe van de visco-elastische meting niet nieuw is, is met de komst van de geautomatiseerde techniek de robuustheid en de reproduceerbaarheid van de methode beter geworden. Tijdens de lezing wordt dieper in gegaan op het meetprincipe, de verschillen met de conventionele aPTT en PT, de kwaliteit van de techniek, de bevindingen uit de literatuur over het gebruik van tromboelastografie bij bloedingen. Daarnaast worden, aan de hand van casuïstiek, de (on)mogelijkheden besproken van deze laboratoriumtest.

13 december 2018
Plenaire sessie 5: Stollingsstoornissen bij leveraandoeningen en leverchirurgie

De lever is een belangrijke syntheseplaats van stollingsfactoren. Bij patiënten met levercirrose zijn zowel pro-coagulante als anti-coagulante hemostatische veranderingen beschreven (re-balanced state). Transfusie van bloed en bloedproducten tijdens grootte leverchirurgie en orthotope levertransplantatie kan paradoxaal  resulteren in een verhoogde bloedingsneiging als gevolg van verergerde portale hypertensie. Massaal bloedverlies tijdens levertransplantatie en transfusie van bloedproducten tijdens levertransplantatie is geassocieerd met een hoger risico op mortaliteit, multi-orgaanfalen en verminderde transplantaatoverleving.

Klinische vraag: Hoe kan ik bij patiënten met levercirrose het bloedverlies en de transfusie van bloedproducten in de perioperatieve fase reduceren?

13 december 2018
Plenaire sessie 6: Behandeling van ernstige bloeding bij gebruik van anticoagulantia

Antistolling is een bloedserieuze zaak. Zoals bekend verlaagt het gebruik van anticoagulantia het risico op arteriële en veneuze trombotische events. Hiervoor wordt echter soms wel een prijs voor betaald, een (fatale) bloeding. Wat zijn factoren die het risico op een bloeding vergroten? En wat moet je doen als het mis gaat? Wanneer en hoe maak je gebruik van beschikbare antidota? En wanneer na een bloeding hervat je de anticoagulantia? In deze lezing krijgt u in vogelvlucht een antwoord op deze vragen.

13 december 2018

De sprekers

Internist Vasculair geneeskundige
internist, klinisch farmacoloog en hoogleraar medicatieveiligheid
Internist-hematoloog/transfusiespecialist
Plv. Afdelingshoofd / Plv. Opleider Afd. Anesthesiologie
ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog en bijzonder hoogleraar medicatieveiligheid
ziekenhuisapotheker - promovendus
Platform RIT / Kwartiermaker Gelderse Vallei (AGV) en Gooi.
anesthesioloog i.o. en promovendus
waarnemend afdelingshoofd, laboratoriumspecialist Klinische Chemie
Internist- Vasculair geneeskundige / casemanager antistolling CWZ

De locatie

Van der Valk Hotel Tiel
Laan van Westroijen 10
4003 AZ Tiel

Route plannen