€380,- voor leden van A&I - €425,- voor niet-leden

Inschrijven

Inschrijven mogelijk t/m 13 december 2018

Over het congres

 

A&I is een onafhankelijk, ongesponsord kenniscentrum over perioperatieve geneeskunde bestemd voor anesthesiologen en intensivisten. Inmiddels wordt er onder de vlag van A&I ook een jaarlijks terugkerend Nationaal Nascholingscongres Anesthesiologie georganiseerd.

Nationaal Nascholingscongres Anesthesiologie 2018: (anti-)stolling

Op donderdag 13 december 2018 organiseren we opnieuw een inspirerende en leerzame dag vol korte, prikkelende voordrachten en praktijkgerichte workshops. Het thema van dit jaar is (anti-)stolling. U wordt in één dag bijgepraat over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van bloedstolling. Korte plenaire sessies worden afgewisseld door intensieve masterclasses. Maak uw keuze uit de vier masterclasses en stel uw eigen programma samen.

Het programma

 • 8:45 - 9:15 Registratie en ontvangst
 • 9:15 - 9:25 Opening door dagvoorzitter dr. M.M.J. Snoeck
 • 9:25 - 9:55 Plenaire sessie 1 - Inleiding in de stollingsfysiologie
 • 10:00 - 10:30 Periprocedureel beleid en laboratoriumbepaling bij NOAC's - Kees Kramers
 • 10:35 - 11:05 Hemofilie en andere stollingsziekten - Erik Beckers
 • 11:05 - 11:30 Koffiepauze
 • 11:30 - 12:15 Masterclassronde 1
 • 12:15 - 12:25 Korte wisselpauze
 • 12:25 - 13:10 Masterclassronde 2
 • 13:10 - 14:00 Lunch
 • 14:00 - 14:30 Tromboelastografie als tool om bloedingen te monitoren - Yvonne Henskens
 • 14:35 - 15:05 Plenaire sessie 5 - Stollingsstoornissen bij leveraandoeningen en leverchirurgie
 • 15:10 - 15:40 Plenaire sessie 6 - Behandeling van een ernstige bloeding bij gebruik van anticoagulantia
 • 16:00 Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Inhoud lezingen en masterclasses

Plenaire sessie 1: Inleiding in de stollingsfysiologie
omschrijving volgt
Plenaire sessie 2: Periprocedureel beleid en laboratoriumbepaling bij NOAC's
In deze lezing zal een korte inleiding gegeven worden ten aanzien van eigenschappen van NOACS voor zover die kennis nodig is om te begrijpen waarom bepaalde beslissingen periprocedureel genomen worden. Aan de hand van deze kennis wordt in verschillende situaties (zowel verschillende procedures als verschillende patiënten/comedicatie) beschreven hoe het beleid basaal zou moeten zijn en op grond van welke gronden dit aangepast zou moeten worden. Ook wordt ingegaan hoe om te gaan met mensen die vanwege de indicatie voor NOAC bij atherosclerotisch lijden geen ASA meer krijgen en bij wie de NOAC rond de procedure gestopt wordt. Als laatste wordt de waarde van de klassieke en specifieke labtesten besproken bij het formuleren van het beleid.
Plenaire sessie 3: Hemofilie en andere stollingsziekten - Erik Beckers

Hemofilie is een zeldzame ziekte gepaard met bloedingsneiging bij jongens/mannen, maar niettemin toch bekend als voorbeeld van bloedingsneiging ten gevolge van een deficiëntie aan stollingsfactor VIII of IX. De ernstige deficiënties met spontane bloedingen worden meestal wel herkend; de milde vormen meestal pas als na een trauma of ingreep er sprake is van abnormaal veel bloedverlies. Sedert meer dan 30 jaar bestaat in de Westerse wereld een effectieve (kostbare) behandeling om spontane bloedingen te voorkómen en ontstane bloedingen te behandelen door intraveneuze toediening van de deficiënte stollingsfactor.

De laatste 5 jaar zijn er nieuwe middelen op de markt gekomen, die de kwaliteit van leven van de hemofilie patiënt verder verbeteren. Niet alleen de suppletie van stollingsfactor is veranderd, maar ook de toepassing van middelen met een ander aangrijpingsmechanisme, die bovendien subcutaan worden toegediend, zijn aan het arsenaal toegevoegd. Daarnaast zijn er grote vorderingen gemaakt met gentherapie. De presentatie geeft een overzicht over de belangrijkste  ontwikkelingen.

Masterclass: Hoe organiseer ik een MDO of overdracht?
omschrijving volgt
Masterclass: Op stoom met het S-team
Anticoagulantia behoren tot de geneesmiddelen die het vaakst in verband gebracht worden met vermijdbare geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames. Om te zorgen dat dit aantal naar beneden gebracht wordt, is de Landelijke Stollingsketen Afspraak (LSKA) met aanbevelingen voor veilige antistollingszorg. Inmiddels is de tweede versie daarvan beschikbaar, maar een recent onderzoek van Nivel laat zien dat er nog steeds veel verbetering mogelijk is. In analogie met het A-team, dat op gebied van het voorkomen van antibioticaresistentie zijn waarde heeft bewezen, is in het Erasmus MC Rotterdam en Reinier de Graaf Gasthuis Delft enige tijd geleden het S-team of Stollingsteam opgericht. De interventies van dit S-team worden besproken, en de resultaten van het S-team op veiligheid en effectiviteit van antistolling worden gedeeld.
Masterclass: Het oprichten van een RAC-team - Gijs Tenthof
RAC staat voor Regionaal Antistolling Centrum. Door een toenemende complexiteit van antistollingzorg (verandering van indicatie, combinatie van middelen en introductie van nieuwe antistollingsmedicijnen) en de wens om het aantal complicaties te verminderen (antistollings is een VMS thema en de veiligheid wordt bewaakt door de IGZ) wordt in veel regio’s onderzocht naar een goede organisatievorm om dit te bereiken; een RAC is waarschijnlijk een goede oplossing. Een RAC kan zorgen voor een integrale aanpak van deze zorg over de ketens heen (transmurale samenwerking); integraal inzicht op de bijbehorende kosten (zowel de input kosten (tarievenprestaties, medicatie) als de gevolgkosten bij onvoldoende waarborgen van de veiligheid); zorgvragen daar plaatsen op basis van vereiste en gewaarborgde kwaliteit (mede i.v.m. gevolgkosten) waar deze het laagst zijn; klantgerichte zorg: de wensen van de cliënt integraal meenemen in de zorg (in relatie tot kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid); aansluiting op macrozorgontwikkelingen als VBHC en Triple Aim; samenwerking niet enkel met ketenpartners, maar ook met stakeholders als de zorgverzekeraar en patiënt.
Masterclass: PBLD - pijninterventie en stolling

Er is een breed scala aan anticoagulantia op de markt die voor diverse indicaties worden voorgeschreven. Dit betekent dat de anesthesioloog kennis moet hebben van elk van deze middelen, hun indicaties en de bijbehorende bloedingsrisico’s, om in te schatten wanneer het wenselijk én mogelijk is om deze te staken voor een interventie.

In deze PBL-sessie wordt aan de hand van casuïstiek de richtlijn neuraxisblokkade toegelicht. Deze richtlijn is relevant voor zowel de anesthesioloog die perioperatieve neuraxisblokkades toepast als voor de interventionele pijnspecialist. Tevens zal worden ingegaan op de literatuur die ten grondslag ligt aan deze richtlijn.

De sessie zal een interactief karakter hebben om de richtlijn “tot leven te brengen”. Inbreng van eigen praktijkervaring is derhalve meer dan welkom! Indien u tevoren al een casus wenst in te dienen, dan kan dit via e-mail.

Plenaire sessie 4: Tromboelastografie als tool om bloedingen te monitoren - Yvonne Henskens

Hemostase is een complex samenspel tussen de vaatwand en endotheel factoren, de erytrocyten en trombocyten en de plasmatische stollingsfactoren. Tijdens (massale) bloedingen is het voor de behandelend arts noodzakelijk om naast de vitale parameters van de patiënt ook snel te kunnen beschikken over de uitslagen van laboratoriumtesten die een goed beeld kunnen geven van de status van de bloedstolling.

Conventionele stollingstesten worden nog veelvuldig toegepast in transfusie-algoritmen voor (trauma-)patiënten met een gestoorde stolling en ernstige (peri-operatieve) bloedingen. De aPTT en PT zijn minder geschikt om transfusiebeleid te sturen vanwege diverse redenen. Een laboratoriumtest die snel en simultaan verschillende soorten informatie over de opbouw en afbraak van het stolsel kan geven is tromboelastografie of -metrie middels TEG® of ROTEM®. Hoewel het principe van de visco-elastische meting niet nieuw is, is met de komst van de geautomatiseerde techniek de robuustheid en de reproduceerbaarheid van de methode beter geworden. Tijdens de lezing wordt dieper in gegaan op het meetprincipe, de verschillen met de conventionele aPTT en PT, de kwaliteit van de techniek, de bevindingen uit de literatuur over het gebruik van tromboelastografie bij bloedingen. Daarnaast worden, aan de hand van casuïstiek, de (on)mogelijkheden besproken van deze laboratoriumtest.

Plenaire sessie 5: Stollingsstoornissen bij leveraandoeningen en leverchirurgie
omschrijving volgt
Plenaire sessie 6: Behandeling van ernstige bloeding bij gebruik van anticoagulantia
omschrijving volgt

De sprekers

internist, klinisch farmacoloog en hoogleraar medicatieveiligheid
Meer informatie
internist - hematoloog
Meer informatie
ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog en bijzonder hoogleraar medicatieveiligheid
Meer informatie
ziekenhuisapotheker - promovendus
Meer informatie
internist - hematoloog
Meer informatie
kwartiermaker Antistollingscentrum Gelderse Vallei
Meer informatie
anesthesioloog i.o. en promovendus
Meer informatie
waarnemend afdelingshoofd, laboratoriumspecialist Klinische Chemie
Meer informatie

De locatie

Van der Valk Hotel Tiel
Laan van Westroijen 10
4003 AZ Tiel
https://www.hoteltiel.nl/

Route plannen

Inloggen